piątek, 10 października 2008

Jednoczesne podawanie propofolu i remifentanylu w nakłuciu lędźwiowym u dzieci: odpowiedź na dawkę i ocena kombinacji dwu dawek.

Autorzy: Hayes JA, Lopez AV, Pehora CM, Robertson JM, Abla O, Crawford MW.
(Anesthesiology. 2008 Oct; 109(4):613-8. oraz PMID: 18813039)
Department of Anesthesia, The Hospital for Sick Children, 555 University Avenue, Toronto, Ontario, Canada.
Możliwość zadawania pytań i komentarzy: jason.hayes@sickkids.ca
Tłumaczenie i komentarz: Artur Sołtysiak, pielęgniarz

PODSUMOWANIE
TŁO: Kombinacja propofolu i remifentanylu może być szczególnie odpowiednia dla krótkotrwałych zabiegów takich jak nakłucie lędźwiowe. Autorzy podjęli dwu częściowe studium by dokonać ewaluacji równoległego podawania propofolu i remifentanylu jako techniki anestezjologicznej w nakłuciu lędźwiowym u dzieci.
METODY: Pierwsza część to studium sekwencyjno-alokacyjne dawki mające na celu określenie minimalnej efektywnej dawki remifentanylu podawanego z propofolem w dawce 2.0 lub 4.0mg/kg.
Druga część to podwójnie ślepa próba randomizacyjna umożliwiająca porównanie istotnych różnic intraoperacyjnych i post operacyjnych dla dawki propofolu 2.0mg i 4.0mg/kg podawanej wraz z odpowiadającą mu efektywną dawką remifentanylu.
REZULTATY: Efektywne dawki remifentanylu u 98% dzieci były na poziomie 1.50 +/- 1.00 oraz 0.52 +/- 1.06 mikrogram/kg kiedy były podawane wraz z odpowiednio 2.0mg/kg i 4.0mg/kg dawką propofolu.
Czas bezdechu uległ wydłużeniu (średnio, 110 sekund w porównaniu z 73 sekundami; p<0.05) a czas wybudzania uległ skróceniu (średnio, 10 minut w porównaniu z 23 minutami; p<0.05) dla 2.0mg/kg propofolu podanym z 1.5 mikrogram/kg remifentanylu w porównaniu z 4.0 mg/kg propofolu podanym z 0.5 mikrogram/kg remifentanylu. U żadnego dziecka dla żadnej kombinacji dawek nie zaobserwowano niedociśnienia oraz pozabiegowo występujących nudności lub wymiotów.
WNIOSKI: Obie kombinacje dawek (2.0 mg/kg propofolu plus 1.5 mikrogram/kg remifentanylu oraz 4.0 mg/kg propofolu plus 0.5 mikrogram/kg remifentanylu) są wystarczającym znieczuleniem w przebiegu nakłucia lędźwiowego u dzieci.
Istnieją jednak dla nich istotne różnice śródzabiegowe i wybudzeniowe: okres bezdechu wzrasta a czas wybudzenia jest krótszy wraz z zwiększeniem dawki remifentanylu i jednoczasnym zmniejszeniu dawki propofolu.

Brak komentarzy:

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów